Latin szólások, közmondások I - P

A latin közmondások, szólások folytatódnak további oldalakon:

tovább az 1. oldalra tovább a 3. oldalra

I

   
igni et ferro tűzzel-vassal
Ignorantia iuris non excusat. A törvény nem tudása nem ment fel.
Ignoti nulla cupido. Amit nem ismerünk, arra nem vágyunk.
Imperare sibi maximum imperium est. Magunkon uralkodni a legnagyobb uralkodás.
index librorum prohibitorum eltiltott könyvek jegyzéke
indivisibiliter ac inseparabiliter oszthatatlanul és elválaszthatatlanul
in medias res a dolgok közepébe (vágva)
in statu nascendi kialakuláskor (születés állapotában)
in statu quo ante az előbbi állapotban
in tempore opportuno a legalkalmasabb időben
Inter duos litigantes tertius gaudet. Két veszekedő közt a nevető harmadik.
inter parenthesim zárójelben, mellesleg
inter pocula poharazgatás közben, fehér asztalnál
intra muros bizalmasan (a falakon belül)
ius murmurandi a mormogás joga
Iuventus ventus. Fiatalság, bolondság.

L

   
Laudande tamen voluntas. Már a szándék (akarat) is dícséretes.
(Benevolo) Lectori Salutem (B.L.S) üdvözlet a (kegyes/jóakaratú) olvasónak
lege artis szabályszerűen (művészet szab. szerint)
locus communis közhely, elcsépelt kifejezés
Legem brevem esse oportet. A törvény legyen rövid.
licentia poetica költői szabadság

M

   
Malum malo proximum. Baj nem jár egyedül (rossz rosszhoz közel van).
malum necessarium a szükséges rossz
Manus manum lavat. Kéz kezet mos.
mea culpa az én hibám (vétkem)
meminisse horret visszaemlékezni is szörnyű
memoria minuitur az emlékezet csökken
Mens agitat molem. Az értelem mozgatja az anyagot.
(optandum est, ut sit) Mens sana in corpore sano. (kívánatos, hogy legyen) Ép testben ép lélek.
minimo calkulo a legszerényebb számítással
Miscit utile dulci. A kellemest a hasznossal elegyíti.
modus operandi eljárási mód, szabály
Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Világ azt akarja, hogy becsapják, tehát be kell csapni.
mutatis mutandis a megváltoztatandók megváltoztatásával

N

   
Necessitas frangit legem. Szükség törvényt bont.
Nemo est propheta in patria sua. Senki sem próféta saját hazájában.
Nemo nascitur sapiens, sed fit. Senki sem születik bölcsnek, hanem azzá lesz.
Nemo potest duobus dominis servire. Senki sem szolgálhat két úrnak.
Ne sutor ultra crepidam! Cipész maradjon a kaptafánál! (varga ne tovább a sarunál)
Nil admirari. Semmin se csodálkozz!
Nil novum sub sole. Nincs új a nap alatt.
Nil desperandum! Ne ess kétségbe (soha)!
Nil nocere! Ne árts!
nobile officium tiszteletbeli (nem díjazásos) állás
nolens, volens akarva, nem akarva (akár tetszik, akár nem)
Nolite iudicare ut non iudicamini. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek.
Nomina sunt odiosa. Nevek említése kerülendő (gyűlöletesek).
non numerantur, sed ponderantur nem a mennyiség, hanem a minőség fontos
non plus ultra valaminek a netovábbja, felülmúlhatatlan
Non scholae, sed vitae discimus. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.
Nosce te ipsum! Ismerd meg önmagad!
nota bene jól jegyezd meg
nuda veritas meztelen igazság
Nulla dies sine linea! Egy nap se teljen tétlenül (vonás nélkül)!

O

   
Oculum pro oculo, dentem pro dente. Szemet szemért, fogat fogért.
Oleum addere flammae. Olajat önteni a tűzre.
Omne principium difficile. Minden kezdet nehéz.
Omnia vincit amor. A szerelem mindent legyőz.
Omnia tempus habent. Mindennek rendelt ideje van.
Ora et labora, dabit tibi Deus omnia bona. Imádkozzál és dolgozzál, s Isten minden jót megad.
Ordo est anima rerum. Rend a lelke mindennek.

P

   
Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus. Hegyek vajúdnak és nevetséges kis egér születik.
Pacta sunt servanda. A szerződéseket meg kell tartani.
Pecunia regit mundum. A pénz kormányozza a világot.
per aspera ad astra göröngyös úton a csillagokig
pium desiderium jámbor óhaj
Posterior derogat priori. Későbbi törvény hatálytalanítja a korábbit.
Post tenebras lux. Sötétség után világosság. (a reformáció és Genf jelszava)
pro bono publico a közjóért
publica honestas közéleti tisztesség
Pulvis et umbra sumus. Por és árnyék vagyunk.

A latin közmondások, szólások folytatódnak további oldalakon:

tovább az 1. oldalra tovább a 3. oldalra

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768