Latin szólások, kifejezések, közmondások, idézetek 1.

 

XXI. században is használható latin szólások:

 

 

A

A capite foetet piscis. Fejétől bűzlik a hal.
ad futuram memoriam jövendő, állandó emlékezetül
advocatus diaboli valakinek véleményét cáfolni igyekvő személy (ördög ügyvédje)
Aetas semper aportat aliquid novi. Minden korszak hoz valami újat.
Amen, amen dico vobis. Bizony, bizony mondom néktek.
Aquila non captat muscas. Sas nem fogdos legyeket.
Artificem commendam opus. Az alkotót alkotása dícséri.
Attentite a falsis prophetis! Õrízkedjetek a hamis prófétáktól!
Audiatur et altera pars! Hallgattassék meg a másik fél is!
Aurea mediocritas. Az arany középút.
Aut amat, aut odit mulier, nil est tertium. Vagy szeret, vagy gyűlöl a nő.

 

B

   
Barba non facit philozophum. Nem a szakáll teszi a filozófust.
Bis dat qui cito dat. Kétszer ad, ki gyorsan ad.
bonum publicum (commune) közjó
Bos bos dicetur, terris ubicumque videtur. Az ökör ökör marad mindenütt a világon.

 

 

C

   
canonica visitatio a felsőbb szerv ellenőrző vizsgálata (tréf.)
causa finita az ügy be van fejezve
causa bibendi ok az ivásra
ceteris paribus egyébként azonos feltétellel
Clara pacta, boni amici. Tiszta (nem hátrányos) szerződés, jó barátok.
conditio sine qua non elengedhetetlen feltétel
Cornix cornici oculos non effodit. Holló hollónak nem vájja ki a szemét.

 

D

   
Dat census honores. Pénz adja a rangot.
deductio ad absurdum bizonyítás az ellenkezőjével
De gustibus non est disputandum. Izlésről ne legyen vita.
demonstratio ad intellectum az értelemre hivatkozó bizonyítás
De mortuis nil nisi bene. Halottról jót vagy semmit.
De omnibus dubitandum. Mindenben kételkedni kell.
De te fabula narratur. A (mese) történet rólad szól.
de verbo ad verbum szóról szóra
Difficele est satiram non scribere. Nehéz dolog nem gúnyolódni (mert sok a disznóság a világban).
Dixi et salvavi animam meam. Én szóltam… lelketek rajta.
Diversas diversa iuvant. Az ellentétek vonzzák egymást.
Docendo discimus. Tanítva tanulunk.
Dulce et decorum est pro patria mori. Édes és dicső a hazáért meghalni.
Dum spiro spero. Amíg élek (lélegzem) remélek.

 

 

E

   
Errare humanum est. Tévedni emberi dolog.
Et ne nos inducas in tentationem. És ne vígy minket a kísértésbe.
Et tu mi fili, Brute! Igazán nem vártam volna. (Te is fiam, Brutus!)
Exceptio probat regulam. Kivétel erősíti (bizonyítja) a szabályt.
Experientia est optima rerum magistra. A tapasztalat a dolgok legjobb tanítómestere.
Excusatio non petita, accusatio manifesta. Aki önként védekezik, önmagát vádolja.
expressis verbis szószerint, félreérthetetlenül (kifejezett szóval)

 

F

   
Faber est suae quisque fortunae. Ki-ki saját szerencséjének a kovácsa.
fama volat a hír (szóbeszéd) gyorsan terjed (repül)
Fiat iustitia, pereat mundus! Legyen igazság, még ha belepusztul is a világ!
Fide, sed cui vide! Bízzál, de nézd meg kiben!
filius ante patrem képtelenség (fiú az apa előtt)
Finis coronat opus. A befejezés koronázza meg a munkát.
Finis sanctificat media. A cél szentesíti az eszközöket.
Fluctuat nec mergitur. Hánykolódik de nem süllyed el (Párizs jelmondata).
Fortes fortuna adjuvat. Aki mer az nyer (bátrakat segíti a szerencse).
Fugit irreparabile tempus. Visszahozhatatlanul elfut az idő.
furor operativus munka-düh, lázas tevékenység

 

 

G

   
genius loci a hely szelleme
Gratia gratioram parit. Szívesség szívességet szül.
Gutta cavat lapidem. Lassú víz partot mos (csepp követ váj).

 

H

   
(pro captu lectoris) habent sua fata libelli könyvek sorsa (az olvasó megértésén múlik)
Hodie mihi, cras tibi. Ma nekem, holnap neked.
Homo proponit, (sed) Deus disponit. Ember tervez, de Isten végez.
horribile dictu szörnyű kimondani

 

 

I

   
igni et ferro tűzzel-vassal
Ignorantia iuris non excusat. A törvény nem tudása nem ment fel.
Ignoti nulla cupido. Amit nem ismerünk, arra nem vágyunk.
Imperare sibi maximum imperium est. Magunkon uralkodni a legnagyobb uralkodás.
index librorum prohibitorum eltiltott könyvek jegyzéke
indivisibiliter ac inseparabiliter oszthatatlanul és elválaszthatatlanul
in medias res a dolgok közepébe (vágva)
in statu nascendi kialakuláskor (születés állapotában)
in statu quo ante az előbbi állapotban
in tempore opportuno a legalkalmasabb időben
Inter duos litigantes tertius gaudet. Két veszekedő közt a nevető harmadik.
inter parenthesim zárójelben, mellesleg
inter pocula poharazgatás közben, fehér asztalnál
intra muros bizalmasan (a falakon belül)
ius murmurandi a mormogás joga
Iuventus ventus. Fiatalság, bolondság.

 

L

   
Laudande tamen voluntas. Már a szándék (akarat) is dícséretes.
(Benevolo) Lectori Salutem (B.L.S) üdvözlet a (kegyes/jóakaratú) olvasónak
lege artis szabályszerűen (művészet szab. szerint)
locus communis közhely, elcsépelt kifejezés
Legem brevem esse oportet. A törvény legyen rövid.
licentia poetica költői szabadság

 

M

   
Malum malo proximum. Baj nem jár egyedül (rossz rosszhoz közel van).
malum necessarium a szükséges rossz
Manus manum lavat. Kéz kezet mos.
mea culpa az én hibám (vétkem)
meminisse horret visszaemlékezni is szörnyű
memoria minuitur az emlékezet csökken
Mens agitat molem. Az értelem mozgatja az anyagot.
(optandum est, ut sit) Mens sana in corpore sano. (kívánatos, hogy legyen) Ép testben ép lélek.
minimo calkulo a legszerényebb számítással
Miscit utile dulci. A kellemest a hasznossal elegyíti.
modus operandi eljárási mód, szabály
Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Világ azt akarja, hogy becsapják, tehát be kell csapni.
mutatis mutandis a megváltoztatandók megváltoztatásával

 

A latin közmondások, szólások folytatódnak további oldalon:

tovább a 2. oldalra

 

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

 

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768