Magyar Királyi Csendőrség (1882-1945)

 

Magyar Királyi Csendőrség

 

„Híven, becsülettel, vitézül!
A hazáért mindhalálig!”

(Csendőrség jelmondata)

 

 

1881-ben a parlament megszavazta a Magyar Királyi Csendőrség felállítását. A testületre az 1881. évi II. és III. törvény vonatkozik. Az új szervezet 1882. január 1-jén kezdte meg működését.

Elsősorban katonaviselt embereket alkalmaztak, ami a szervezet katonai jellegét erősítette. Csakúgy, mint a honvédelmi minisztérium felügyeleti joga. Ugyanakkor bár általában a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozott minden ügy, a szolgálattal kapcsolatos ügyekben a belügyminiszter rendelkezett hatáskörrel. A kezdeti nehézségek ellenére a csendőrség végül Európa egyik leghatékonyabb testülete lett, 85–90%-os eredményességi mutatókkal.

A csendőrség tehát közbiztonsági szolgálat teljesítésére rendelt, katonailag szervezett őrtest. Feladata volt a működési területén a személy- és vagyonbiztonságot megóvni, a békét és közrendet fenntartani, a büntető törvények, rendeletek és szabályrendeletek megszegését, a véletlenségből vagy bármily természetű mulasztásból eredhető veszélyeket és károkat lehetőleg megakadályozni, a megzavart rendet és békét helyreállítani, az ezek ellen vétőket felderíteni, feljelenteni, és a bíróságnak vagy más hatóságnak átadni. A Magyar Királyi Csendőrség katonailag a honvédelmi, gazdasági kérdésekben pedig a belügyminisztérium alá tartozott... (Wikipedia) Tovább olvas

 

 

A ma Európában létező csendőrségek – bár némelyiket az uniós egységesítő láztól vezéreltetve átkeresztelték rendőrséggé – mindegyike területi alapon épül fel, az állomány java az utcákon szolgál, nem a nyomozás, hanem a rendfenntartás, illetve objektumok és személyek védelme a feladata.

Franciaországban a Gendarmerie Nationale, azaz a Nemzeti Csendőrség részben a hadsereghez tartozó, katonailag megszervezett testület, jellemzően a nagyvárosokon kívül, vidéken működik. Szervezetileg a védelmi minisztériumhoz, szolgálatilag a belügyminisztériumhoz tartozik. Fő feladata a rendfenntartás és a közbiztonság védelme, nyomozati munkákat elvétve végez. A csendőrség látja el a készenléti feladatköröket, illetve a kiemelt személyek biztonságára is e testület ügyel. A rendőrség inkább a nagyobb városokban tevékenykedik, s mellettük léteznek önkormányzati rendőrségek, melyek feladata elsődlegesen az utcai járőrözés, a közúti ellenőrzés, a közlekedésrendészet.

Olaszországban közismert az Arma dei Carabinieri, ami magyarul nagyjából Biztonsági Hadsereget jelent. A francia csendőrséghez hasonlóan feladata a köztéri jelenlét, a rendfenntartás, a nyomozás Itáliában is a különálló rendőrség dolga. Szervezetileg a carabinierik a védelmi minisztérium alá vannak rendelve, szolgálati ügyekben a belügyminisztérium illetékes. A közjogi méltóságok és a védett objektumok őrzése is az ő feladatuk.

Spanyolországban a Guardia Civil működik, ami nagyjából polgárőrségként fordítható le, ám e fogalom nem azonos a hazai polgárőrség jelentésével, tagjai ugyanis nem civilek, hanem profik. Gyakorlatilag e testület a spanyol csendőrség. A modell a francia és az olasz gyakorlathoz hasonló: katonai felépítés, fő profil az utcai, főleg vidéki rendfenntartás, a védett személyek őrzése, csekély nyomozati jogkör. Ugyanakkor a Guardia Civil csak a belügyminisztériumnak van alárendelve... (Demokrata) Tovább olvas

 

 

A szolgálat kemény volt: már a csendőrök kiválasztása sem volt felületes. Az akkoriban szokásos feltételeken kívül még arra is ügyeltek, hogy a legénységi állományúak többsége paraszti származású legyen, hiszen a szolgálatot elsősorban vidéken kellett ellátni. Az őrsök, a csendőrség legkisebb egységei is a falvakban voltak. A csendőr legénység még szolgálaton kívül is csak külön engedéllyel viselhetett polgári ruházatot, de azt is előírták, hogy szolgálat közben hol és mikor étkezhetnek, vagy például a faluban csak az út közepén mehettek.

A járőrök ellenőrzése is szigorú volt: a járőrök meghatározott útvonalon haladtak, és a meghatározott pontokat, meghatározott időben kellett elérniük – ha az ellenőrző elöljáró nem találta a járőrt a meghatározott helyen és időben, akkor a csendőröknek jelenteni kellett a késés okát. A fegyverhasználatot is szigorúan szabályozták, sőt ha a szabályzat szerint a csendőrnek a fegyverét kellett használnia, ám ezt mégsem tette, akkor vizsgálatot indítottak ellene.

Szolgálaton kívül is szabályozott volt a csendőr élete, úgy is lehetne fogalmazni, hogy irányított szabadidővel rendelkeztek. A szolgálaton kívüli időben nemcsak azt várták el a csendőröktől, hogy mondjuk a testület lapját, a Csendőrségi Lapokat olvassák, és tovább képezzék magukat a szolgálat ellátásához szükséges ismeretekkel, hanem úgynevezett közismereti képzés keretében történelmi, matematikai, földrajzi és biológiai oktatásban is részesültek... Tovább olvas

 

 

A csendőr fegyverhasználati szabályai nagyon szigorúak voltak, amely a katonai szervezeti múltból következett. Bármilyen támadásra, vagy támadási kísérletre azonnal tüzelniük kellett, ellenkező esetben hadbíróság várt rájuk kötelességszegés miatt. Ez a katonás fegyverhasználati szabály 1920 után is fennmaradt, amikor már belügyminisztériumi irányítás alá kerültek. Még e szigorú szabályozás mellett is előfordult, hogy a csendőr azért került hadbíró elé, mert elvették a fegyverét. Éles különbség mutatkozik ebben a rendőrség fegyverhasználati szabályaival szemben, mivel a rendőrnek kizárólag önvédelemből volt szabad lőfegyvert használnia, minden egyéb esetben a kard volt a kötelező eszköze. A csendőr nem rendelkezett karddal, ezért csak a tekintélyére alapozva akadályozhatta meg a személyét érő támadást, így gyakrabban került sor fegyverhasználatra a csendőr esetében, mint a rendőrségnél. Ezek a szabályozások szinte lehetetlenné tették a konfliktusok békés megoldását. Más oldalról nézve azonban a szigorú fegyverhasználati szabályok hozzájárultak a csendőrség tekintélyének növeléséhez, hatásos elrettentésként szolgáltak, és nem utolsó sorban a csendőr szuronyos puskája egyfajta államhatalmi jelképpé vált vidéken. Mindemellett mégis sokkal gyakoribb volt a puskatus és a szurony használata, mint a lövés... (Wikipedia) Tovább olvas

 

 

 

Csendőr tízparancsolat

  1. Megemlékezzél arról, amivel Istenednek tartozol!
  2. Én vagyok a Te hazád: Nagymagyarország!
  3. Hűséged, becsületed, vitézséged nem eladó!
  4. Légy erkölcsös, józanéletű, engedelmes!
  5. Tiszteld elöljáróidat, mint atyádat; szeresd bajtársadat mint tenmagadat!
  6. Tanulj és tudj; a tudás második fegyvered!
  7. Védd a másét, a magadét ne pazarold!
  8. Mögötted a törvény, előtted is az legyen!
  9. Igaztalanul ne vádolj, fegyvered ártatlant ne bántson!
  10. A család szentély; ha magadnak nincs, őrsödben megtalálod!

 

 

Csendőrök esküje

Én, ________, ünnepélyesen esküszöm a Mindenható Istenre, hogy Főméltóságú vitéz nemes nagybányai Horthy Miklós, mint Magyarország törvényesen megválasztott kormányzója, a magyar alkotmány s hazánk szentesitett törvényei iránt hűséggel és hódolattal viseltetem.

Esküszöm, hogy kötelességeimet, mint m. kir. csendőr (csendőrtiszt) a közrend, a közcsend és a közbiztonság szolgálatában az idevonatkozó utasitások szerint, mint katona pedig a haditörvények és szabályok szerint mindenkor és mindenben teljesitem, haza- és nemzetellenes vagy olyan irányzat szolgálatába, amely a hadsereg vagy a csendőrség katonai fegyelmét aláásni igyekszik, nem lépek, semmiféle titkos társulatnak nem vagyok és nem leszek tagja, minden körülmények között csakis a szolgálat, a kormányzó és az állam javát mozditom elő, a törvények, előljáróim, és feljebbvalóim parancsainak és meghagyásainak készséggel engedelmeskedem és a szolgálati titkot hiven megőrzöm. Isten engem úgy segéljen! Amen.

 

 

Csendőr induló

Édes Hazám, magyar róna, magyar erdő, magyar vég,
Téged járlak éjjel-nappal, télen-nyáron, nagyon rég.
Népem biztonságát őrzöm megrendíthetetlenül,
Érted élek, érted halok magyar népem egyedül,
Érted élek, érted halok, híven, becsülettel, vitézül.

Száműzetés lett a sorsunk, idegen föld borul ránk,
Ne felejtsd el hű fiaid: érted éltek, szép Hazánk.
Kakastollunk nem leng többé, járőrbe már nem megyünk.
Szeresd, őrizd kicsi népünk, amikor már nem leszünk,
Helyettünk is védjed őket, erre kérünk Istenünk.

 

Hasznos honlapok és weboldalak a témában:

Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület (MCSBE)

Magyar Királyi Csendőrség honlapja

A lovas csendőr

A M. K. Csendőrség oknyomozó története (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Írjon nekünk, ha a portállal vagy az oldallal kapcsolatban mondanivalója van:

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768